<<  Начало    1 , 2 , Следваща>>                                       НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА                                  ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ                                  НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО                                    СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ В сила от 21.05.2004 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г.,  изм. ДВ.бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 11 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.                                                                        Глава първа.                                                                 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на: 1. изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП); 2. изпитите на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП; 3. изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "в" ЗДвП. Чл. 2. (1) До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се допускат лица, преминали обучение в  съответствие с учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП, при условията и по реда, определени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване  на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.). (2) Лицата, които се явяват на изпит в случаите на чл. 162, ал. 5 и по реда чл. 171, т. 1, буква "в" ЗДвП, не подлежат на задължително обучение. Чл. 3. (1) Лицата, успешно положили изпита по чл. 2, ал. 1, както и тези в случаите на чл.162, ал. 5 ЗДвП придобиват правоспособност за управление на МПС от съответната категория или подкатегория, за която се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 ЗДвП. (2) На лицата, успешно положили изпита по чл. 1, т. 3, се връща свидетелството за управление на МПС от съответната категория или подкатегория, отнето по реда на чл. 171, т. 1, буква"в" ЗДвП. Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение. Когато към заявлението не е необходимо да се приложи удостоверение за допускане до теоретичен изпит,кандидатите сами могат да подават документите си за явяване на теоретичен изпит. (2) Изпитът се провежда на територията на областта, за която е валидно съответното разрешение за обучение на лицето по ал. 1. Чл. 5. (1) С изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория или подкатегория и  изпита на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП се оценяват знанията, уменията и поведението за безопасно управление на кандидата и съответствието им с изискванията към водачите на МПС от съответната категория или подкатегория, определени в наредбата по чл. 152, ал.1, т. 1 ЗДвП. (2) С проверочния изпит се оценяват знанията на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС за извършване на немаловажно нарушение на правилата за движение поради незнание.                                                                    Глава втора.                                     УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС и изпитът на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП е теоретичен и/или практически. (2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Теоретичният изпит се състои в решаване на тест. (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит се състои в управление на МПС на учебна площадка и/или по пътища в населено място. Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "М", полагат само теоретичен изпит. (2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за  управление на МПС от категория В+Е и подкатегории "С1+Е" и "D1+Е", полагат само практически изпит. (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "А", "В", "С", "D", "С+Е","D+Е", "Ткт", "Ттб" и "Ттм" и подкатегории "А1", "В1", "С1" и "D1",  полагат теоретичен и практически изпит. (4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "А", "Ткт", "Ттб" и "Ттм" и подкатегория "А1" и притежават правоспособност за управление на МПС от категория "В", полагат само практически изпит. (5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "D" и притежават правоспособност за управление на МПС от подкатегория "D1", полагат  само практически изпит. (6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "С+Е" и притежават правоспособност за управление на МПС от категория "D+Е", полагат само практически изпит. Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Практическият изпит на кандидатите  за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "Ткт" се провежда само на учебна площадка. (2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории "А, В+Е", "С+Е" и "D+Е" и подкатегории "А1, С1+Е" и  "D1+Е" се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място. (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност  за управление на МПС от категории "В", "С", "D", "Ттб" и "Ттм" и подкатегории "В1", "С1" и "D1" се провежда само по пътища в  населено място. Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Проверочният изпит е теоретичен. Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) Когато за придобиване на правоспособност за управление на  МПС изпитът е теоретичен и практически, теоретичният изпит предхожда практическия изпит. (2) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни. (3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на теоретичния изпит, за допускане до практически изпит кандидатите полагат нов теоретичен изпит. (4) За организиране и провеждане на изпитите кандидатите заплащат такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.(5) (Новa - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по управление на моторно превозно средство от категорията, за която ще се явява, както следва: 1. за подкатегории А1, С1, С1+Е, D1 и D1+E и за категории А, Ткт, В+Е, С, С+Е, D и D+E - не по-малко от 2 учебни часа; 2. за подкатегория В1 и категории В, Ттб и Ттм - не по-малко от 4 учебни часа. Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Теоретичният изпит се провежда на територията на съответния областен административен център, за който е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит. (2) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г., доп. - ДВ,бр. 18 от 2010 г.) Теоретичният изпит  се провежда в кабинети, включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, които отговарят на изискванията на чл. 12 и в кабинетите на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", които отговарят на изискванията. (4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ,  бр. 97 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Помещението за провеждане на теоретичния изпит да отговаря на следните изисквания: 1. светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена естествена светлина; 2. общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв. м; 3. в помещението се поддържа температура не по-ниска от 18 °С; 4. към помещението има осигурен санитарен възел. (2) В помещението трябва да има: 1. учебна дъска с площ не по-малко от 0,7 кв. м; 2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) работно място за лицето, определено да проведе изпита; 3. работно място за всеки изпитван. (3) Когато за изпита се използва учебен кабинет, изображенията на таблата и другите материали във връзка с обучението не трябва да се виждат от мястото на изпитваните. (4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със система за  видеонаблюдение. Минималните изисквания към техническите характеристики на системата са съгласно приложение № 3а, като: 1. системата по ал. 4 осигурява записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит; 2. разположението на камерите е такова, че осигурява запис на действията на всички участници в изпита;3. системата осигурява непрекъснат запис по време на теоретичните изпити; при прекъсване на записа автоматично се включва светлинен и звуков сигнал; 4. осигурява наблюдение на изпита в реално време и е осигурен свободен достъп до монитора. (5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За одобряване на кабинет за провеждане на изпити лицата,притежаващи разрешение за  обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, подават  заявление до "Началника на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ". (6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Прегледът за съответствие на учебния център с изискванията по ал. 1 се извършва от двама служители на съответния Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" и представител на учебния център. За извършения преглед се съставя протокол (приложение № 3б). Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите "А","В+Е", "С+Е" и "D+E" и подкатегории "А1", "C1+E" и "D1+E"  се провежда на пътищата в населеномясто, притежаващо съответните условия за провеждане на изпита и е с над  20 000 жители, на територията на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит. (2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите "В", "С", "D", "Ттб" и "Ттм" и подкатегориите "В1", "С1" и "D1" се провежда на пътищата  в населено място, което е областен административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение  на лицето,представило кандидатите за изпит, както и в градовете Казанлък и Дупница за лицата, притежаващи разрешение за обучение съответно на територията на области Стара Загора и Кюстендил. Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите изпити трябва да е включена в списък към разрешение за обучение на учебните центрове, издадено по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. (2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите изпити трябва да  отговаря на следните изисквания: 1. упражненията за провеждане на изпита са очертани и сигнализирани съгласно изискванията на методиката за съответната  категория, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"; 2. упражненията за съответната категория са подредени съобразно последователността на изпълнението им и размера на  превозното средство; 3. състоянието на настилката на учебната площадка позволява изпълнението на упражненията; 4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) осигурени са условия за безопасно изпълнение на упражненията по  време на изпитите. Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ,бр. 18 от 2010 г.) Учебните МПС,  с които се провежда практическия изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории  и подкатегории, трябва да са включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и отговарят на следните изисквания: 1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория "А" - мотоциклет без кош с работен обем на двигателя не по-малък от 120 куб. см, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;  за кандидати до 21 г. работният обем на двигателя не трябва да надвишава 350 куб. см; 2. за подкатегория "А1" - мотоциклет без кош от подкатегория "А1" с работен обем на двигателя не по-малък от 75 куб. см; 3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория "В" - МПС с четири колела от категория "В", с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час; 4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория "В+Е" - състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 3 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не попада в категория "В"; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг; 5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория "В1" - триколесно или четириколесно моторно превозно средство от подкатегория "В1", с допустима максимална скорост не по-малка 60 км/час; 6. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория "С" - МПС от категория "С" с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от  80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от  непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от 10 000 кг; освен мястото на водача автомобилът има още две  места за сядане; 7. за категория "С+Е": а) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг  и дължина не по-малко от 14 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час;  с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна кутия, която осигурява не по-малко от осем предавателни  отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на  превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен мястото на водача има още две места за сядане; б) (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 м; съставът от пътни превозни средства трябва да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение  на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на състава трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; 8. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория "С1" - моторно превозно средство от подкатегория "С1", с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от  80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане; 9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория "С1+Е" - състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 8 с прикачено  ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг;съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 м,  с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг; 10. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория "D" - МПС от категория "D" с дължина не по-малко от 10 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата  на екипажите (тахограф); 11. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за категория "D+Е" - автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса  не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малко от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства трябва да с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час;товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м;по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг; 12. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория "D1" - моторно превозно средство от подкатегория "D1", с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); 13. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за подкатегория "D1+Е" - състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от  80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг. 14. за категория "Ткт" - колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг; 15. за категория "Ттм" - ППС от съответната категория; 16. за категория "Ттб" - МПС от съответната категория. (2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява: 1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство; 2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°; 3. записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит; 4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация; 5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати); 6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS; 7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита. (3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на  моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство "включено/изключено" има индикация, поставена на видно място.                                                                         Глава трета.                                                           ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ Чл. 16. (1) За организиране и провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС лицата, притежаващи разрешението за обучение, изготвят списък с имената на кандидатите, които те предлагат за допускане до изпит на съответната дата (приложение № 1). (2) В списъка по ал. 1 за изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се включват: 1. лица, притежаващи свидетелство за завършено теоретично и/или практическо обучение по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение; 2. лица, притежаващи свидетелство за завършено теоретично и/или практическо обучение или представяни на изпит по реда на Наредба № 31 за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС  (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. бр. 2 и 53 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 16 от 2002 г.); 3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) лица, притежаващи удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за  издаване на разрешение за тяхното обучение; 4. лица, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл.162, ал. 5 ЗДвП; 5. кандидати, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на задължително обучение. (3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) До изпит се допускат само лицата по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5, от чието последно явяване на теоретичен или практически изпит, или от издаването на свидетелството за завършено теоретично  и/или практическо обучение, или от издаването на удостоверението за допускане до теоретичен изпит или удостоверението  за допускане до практически изпит, са изминали не повече от шест месеца. (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) В зависимост от съдържанието на изпита в списъка по ал. 1 се указват съответно: 1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) адресът на кабинета, в който се предлага да се проведе теоретичният изпит или за даване на указанията за практическия изпит; 2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) адресът на учебната площадка, където ще се проведе практическия изпит; 3. регистрационният номер, марката и моделът на МПС, с което ще се проведе изпитът по управление. (5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Когато теоретичният изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се провежда в кабинет на лицата, притежаващи разрешението за обучение, те представят списък с не по-малко от 16 кандидати, които те предлагат за допускане до изпит на съответната дата. Чл. 17. (1) (Предишна текст на чл. 17 - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) До изпит за придобиване на правоспособност  за управление на МПС от различните категории и подкатегории се допускат само кандидати, навършили съответната възраст  за издаване на свидетелство за управление, съгласно изискванията на чл. 151 ЗДвП. (2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Допуска се на теоретичен изпит кандидатите да се явяват до един месец преди навършване на възрастта по ал. 1. Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС за всеки кандидат, който за пръв път е представен за явяване на изпит за съответната категория, се представят: 1. заявление за допускане до изпит (приложение № 2); 2. заверено от кандидата копие на свидетелство/диплома за завършено образование; 3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за платена такса за организиране, провеждане и явяване на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството  на транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000г., като се допуска документът да е за платените такси на повече от един кандидат. (2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, които съгласно изискванията на учебната документация подлежат на съответното обучение и/или съответните вътрешни  изпити, освен документите по ал. 1представят копие на свидетелството за завършено теоретично и/или практическо обучение или копие на удостоверение за допускане до теоретичен или удостоверение за допускане до практически изпит. (3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност  по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата,представят и копие на документ за загубата на правоспособността, издаден от МВР, с данни за притежаваните категории преди загубата на правоспособността. (4) Лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157,ал. 5 ЗДвП, за която се изисква  стаж, представят и справка (от МВР) за съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността. (5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За явяване на проверочен изпит лицата, на които е приложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква "в" от Закона за движението по пътищата, представят и копие на заповедта, с която е наложена принудителната административна мярка. (6) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите "С+Е" и "D" и от подкатегории "С1+Е" и "D1" представят справка от МВР за наложени по съдебен или административен ред наказания лишаване от право да управляват МПС, за определяне стажа като водач съгласно чл. 154 ЗДвП. (7) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лица, чието чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство не отговаря на изискванията по чл. 162,ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят копие на легализиран превод на свидетелството. (8) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите Ттб, Ттм, "С" и "D" и от подкатегории "С1" и "D1" и лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, представят и копие на удостоверение за психологическа годност, издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата. (9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория "А" и от подкатегория "А1" представят копие на документ за застраховка на кандидата, валидна към датата на практическия изпит. (10) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Копията на документите  по ал. 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 се заверяват от ръководителя на учебната дейност. Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) При повторно и всяко следващо представяне на кандидата на  изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се представя заявлението по чл. 18, ал. 1, т. 1. (2) Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след издаването на удостоверението за допускане на  теоретичен изпит или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, се представя и копие  на удостоверение за допускане до теоретичен изпит, в което е отразено, че след изтичане на посочените срокове кандидатът  е положил нов вътрешен изпит. (3) При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал съответното допълнително обучение по управление на МПС. (4) При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит. (5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2008 г.) За повторно или всяко следващо допускане до практически изпит за придобиване на  правоспособност за категория "А" или подкатегория "А1", когато е изтекъл срокът на застраховката на кандидата,  се представя копие на валидна такава. Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Документите се подават от ръководителя на учебната дейност на лицето, притежаващо разрешението за обучение, или упълномощено от него лице в съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ". (2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ,  бр. 18 от 2010 г.) При представяне на документите в Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" лицата, притежаващи  разрешение за обучение, представят за проверка и регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност. (3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., доп. - ДВ,  бр. 18 от 2010 г.) При подаване на копия на документите по чл. 18, ал. 3, 5, 7 и 9 и чл. 18а, ал. 5 се представят и оригиналите за проверка. (4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За първо явяване на теоретичен изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до теоретичен изпит. (5) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (6) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За първо явяване на практически изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до практически изпит. (7) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лица, които желаят да се явят на изпит в област, различна от тази, в която са се обучавали, подават  заявление в областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" на територията на областта, където са се явявали на изпит,  за служебно изпращане на документите,като посочват областта, където желаят да се явят на изпит. (8) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата по ал. 7 за първо явяване на теоретичен и/или практически изпит представят съответното удостоверение за допускане до изпит, заверено от областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" на територията  на областта, където са се обучавали. Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) Документите за допускане до теоретичен и/или практически изпит на лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство по чл. 162 от Закона за движението по пътищата, и на кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се внасят от  учебния център, който ги представя на съответния изпит. (2) При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център, в който е издадено удостоверението за допускане до  теоретичен изпит и/или удостоверението за допускане до практически изпит, документите се представят от друг учебен център. Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) За явяване на проверочен изпит документите  се подават от лицата, към които е приложена принудителната административна мярка. (2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Датата за провеждане на проверочния изпит се определя при подаване на документите. Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лице,което е лишено по съдебен или  административен ред от правото му да управлява МПС, не се допуска до изпит до изтичане срока на наказанието. (2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) Лице, на което е наложена административна мярка отнемане на правоспособност в случая на чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, не се допуска до изпит до изтичане на шестмесечния срок. Чл. 23. На лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5, за която се  изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността. Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на теоретичните изпити съответният областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" изготвя график с датите и часовете за провеждане на изпитите. (2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За провеждане на практическите изпити съответният областен отдел "Контролна дейност - ДАИ"  изготвя график с датите и броя на комисиите за съответната дата. (3) Датата за провеждане на всеки изпит се определя при подаване на документите съвместно с представителя на лицето по чл. 4. Наредба 38, стр.1 начало нормативна уредба инструктори       автошколи полезни връзки